Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

51 nước, 5 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua