minhhua0202 1286 -10
Thinhtrang 1426 +10

Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

33 nước, 1 phút : 44 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua