Anhtu123 1475 +12

Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

33 nước, 4 phút : 30 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết