Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

59 nước, 3 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua