Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

59 nước, 3 phút : 59 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua