Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

43 nước, 3 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua