Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

43 nước, 3 phút : 00 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua