vutuan3110 1450 +9
minhvn 1279 -9

Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

50 nước, 9 phút : 53 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ