Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

53 nước, 9 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết