Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

53 nước, 9 phút : 39 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết