Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

41 nước, 3 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua