Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

41 nước, 3 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua