Octieu 1317 -11

Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

80 nước, 16 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết