Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

33 nước, 3 phút : 47 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết