Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

23 nước, 4 phút : 25 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ