Kiểu: Cờ úp, 5 ngày trước

38 nước, 3 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết