Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

38 nước, 3 phút : 25 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết