Octieu 1306 -13

Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

106 nước, 12 phút : 34 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết