vutuan3110 1541 -14
datsao 1574 +14

Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

69 nước, 11 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết