Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

110 nước, 16 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết