Kiểu: Cờ úp, 9/11/2019

40 nước, 4 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết