Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

18 nước, 2 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua