Kiểu: Cờ úp, 10/11/2019

18 nước, 2 phút : 27 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua