Kiểu: Cờ úp, 10/11/2019

96 nước, 13 phút : 37 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua