Kiểu: Cờ úp, 10/11/2019

45 nước, 8 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ