Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

45 nước, 8 phút : 58 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ