vutuan3110 1530 -23
HungktsRV 1361 +23

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

69 nước, 13 phút : 12 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết