vutuan3110 1518 -22
HungktsRV 1373 +22

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

67 nước, 12 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết