Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

71 nước, 12 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ