Kiểu: Cờ úp, 10/11/2019

71 nước, 12 phút : 21 giây

Quân đỏ thắng bởi: hết giờ