Kiểu: Cờ úp, 10/11/2019

34 nước, 7 phút : 14 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết