vutuan3110 1474 +5
Minh99 1161 -5

Kiểu: Cờ úp, 1 tuần trước

60 nước, 9 phút : 29 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết