Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 10/11/2019

56 nước, 10 phút : 57 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ