U58u58 1629 +7

Kiểu: Cờ úp, 11/11/2019

54 nước, 9 phút : 22 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua