doidep000 1552 +20
U58u58 1635 -20

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

74 nước, 10 phút : 36 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết