ngbinh 1485 +22
U58u58 1629 -22

Kiểu: Cờ úp, 11/11/2019

70 nước, 11 phút : 50 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết