U58u58 1587 0
Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

88 nước, 10 phút : 15 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết