U58u58 1587 +20
dumuc 1685 -20

Kiểu: Cờ úp, 12/11/2019

42 nước, 6 phút : 01 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết