U58u58 1632 +16
dumuc 1640 -16

Kiểu: Cờ úp, 12/11/2019

38 nước, 3 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua