U58u58 1632 +16
dumuc 1640 -16

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

38 nước, 3 phút : 07 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua