U58u58 1648 +7
connguyen 1413 -7

Kiểu: Cờ úp, 12/11/2019

64 nước, 7 phút : 20 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết