U58u58 1637 -19

Kiểu: Cờ úp, 12/11/2019

40 nước, 4 phút : 46 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết