U58u58 1618 +14

Kiểu: Cờ úp, 12/11/2019

84 nước, 13 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết