U58u58 1632 +13

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

20 nước, 1 phút : 38 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua