U58u58 1645 +6
connguyen 1404 -6

Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

82 nước, 10 phút : 04 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ