Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 14/11/2019

53 nước, 6 phút : 33 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua