Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

91 nước, 16 phút : 29 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua