Quân đen 0 0

Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

65 nước, 7 phút : 56 giây

Quân đỏ thắng bởi: chiếu hết