Quân đỏ 0 0

Kiểu: Cờ úp, 14/11/2019

66 nước, 10 phút : 47 giây

Quân đen thắng bởi: chiếu hết