Kiểu: Cờ úp, 14/11/2019

29 nước, 3 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua