Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

29 nước, 3 phút : 10 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua