Kiểu: Cờ úp, 14/11/2019

92 nước, 14 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua