Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

92 nước, 14 phút : 52 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua