Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

56 nước, 8 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua