Kiểu: Cờ úp, 14/11/2019

56 nước, 8 phút : 55 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua