Kiểu: Cờ úp, 15/11/2019

76 nước, 11 phút : 18 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua