Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

23 nước, 1 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua