Kiểu: Cờ úp, 15/11/2019

23 nước, 1 phút : 31 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua