Kiểu: Cờ úp, 15/11/2019

46 nước, 4 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua