Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

46 nước, 4 phút : 33 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua