Kiểu: Cờ úp, 15/11/2019

61 nước, 7 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua