Kiểu: Cờ úp, 4 tuần trước

61 nước, 7 phút : 08 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua