Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

65 nước, 7 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua