Kiểu: Cờ úp, 15/11/2019

65 nước, 7 phút : 14 giây

Quân đỏ thắng bởi: chịu thua