Kiểu: Cờ úp, 15/11/2019

60 nước, 9 phút : 00 giây

Quân đen thắng bởi: chịu thua