Kiểu: Cờ úp, 15/11/2019

28 nước, 5 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ