Kiểu: Cờ úp, 3 tuần trước

28 nước, 5 phút : 58 giây

Quân đen thắng bởi: hết giờ